RYANT Hardware Inventory

RYANT Hardware Inventory

Produkt RYANT Hardware Inventory (RHI) je samostatně implementovatelná součást komplexního řešení eDetektiv, jejímž jediným cílem je shromáždit údaje o veškerém hardware, který je nainstalován na jednotlivých počítačích v rámci sítě. Její implementace je velice jednoduchá; jedná se pouze o připojení jediného serveru na platformě OS Linux a drobnou změnu v log-on skriptu síťové domény.

RHI se skládá ze dvou modulů:

  • RHI Server je vysoce výkonný hardware s nainstalovanou serverovou aplikací postavenou na otevřeném systému Debian GNU/Linux. RHI Server komunikuje s RHI Client nainstalovaným na jednotlivých stanicích a výsledky komunikace ukládá do databáze, která je rovněž jeho součástí.

  • RHI Client je klientská aplikace, která běží jako proces na jednotlivých stanicích v rámci NT domény. Tato aplikace sleduje spuštěné procesy a informace o nich odesílá serverové aplikaci. Mimo to dokáže RHI Client poskytovat i informace o veškerém nainstalovaném softwarovém i hardwarovém vybavení jednotlivých PC v síti. RHI Client je designován pro všechny verze Microsoft Windows 95 a vyšší.

Schéma služby RHI

RYANT Hardware Inventory - hardwarový audit

Od většiny konkurenčních produktů se RHI odlišuje zejména tím, že na jednotlivá PC namísto instalace pouze rozesílá utilitu RHI Client, díky čemuž není potřeba na koncových stanicích nic ručně instalovat či upravovat.

Pro názornou ilustraci následuje příklad výpisu RHI pro jeden konkrétní počítač:

Kontrolery, disky, vstupní zařízení Kontrolery, disky, vstupní zařízení

Modemy, monitor, síť Modemy, monitor, síť

Tiskárny, video, sloty Tiskárny, video, sloty

Veškeré tyto informace lze získat pro každý počítač, který má operační systém Windows 95 a vyšší a je připojen k počítačové síti v lokalitě zákazníka nebo i v rámci VPN.

Typické využití

RHI je produkt využitelný zejména k:

  • získání okamžitého kompletního přehledu o hardware v rámci LAN nebo i VPN, + zjištění přístupu k síťovým diskům, případně dodržování oprávnění přístupu k těmto diskům, + ověření velikosti disků a obsazeného místa na nich, zejména v případě problémů s OS Windows (nedostatek místa na disku způsobuje zpomalení), + ověření dodržování bezpečnostní politiky ohledně připojených modemů (připojení počítače v rámci LAN k síti Internet prostřednictvím modemu je obrovskou bezpečnostní dírou), + ověření správnosti nastavení síťových vlastností (pro potřeby technické podpory uživatelů či pro případ potřeby distribuce zátěže na více serverů), + zjištění nastavení síťových tiskáren za účelem následné optimalizace těchto nastavení, + okamžitý přehled o obsazených a volných slotech na základní desce pro případ potřeby rozšíření PC či technické podpory.

Výstup je poskytnut v podobě „HW karty“ pro každé jednotlivé PC dle výše uvedených obrázků.

RHI je velmi vhodným řešením zejména pro organizace, které chtějí optimalizovat své náklady na technickou podporu uživatelů, bezpečnost a hardwarové vybavení.

Přínosy

Jak již bylo zmíněno výše, primárním cílem RHI je inventarizovat HW vybavení. Hlavní přínosy a výhody lze shrnout následovně:

  • Diskrétnost dodavatele: prvním krokem k realizaci je podpis NDA (smlouvy o zachování mlčenlivosti).
  • Jednoduchost a rychlost implementace: řešení je dodáváno jako předinstalovaný server, náročnost na čas na straně zákazníka běžně nepřesahuje 1 hodinu. Na rozdíl od většiny konkurenčních řešení nedochází k instalaci žádného software na uživatelské stanice.
  • Efektivita: technická podpora uživatelů se markantně zjednoduší. Příkladem je okamžité zjištění místa na disku, nastavení připojení k síti, připojených tiskáren či volných slotů na základní desce počítače.
  • Bezpečnost: RHI odhalí neoprávněný přístup k síťovým diskům či nepovolené připojení modemu k počítači v rámci LAN.
  • Pořádek: RHI inventarizuje veškerý v organizaci používaný hardware.

FAQ

Q: Jakým způsobem probíhá instalace RHI?

Předinstalovaný server je umístěn v prostorách zákazníka, je mu přiřazena IP adresa poskytnutá zákazníkem a v log-on skriptu v rámci NT domény se nastaví automatické spuštění aplikace RHI Client – ta se na uživatelské stanice vůbec neinstaluje, je spouštěna jen jako proces.

Q: Je třeba výrazná součinnost na straně zákazníka při instalaci?

Ne, celkově doba implementace nezabere zákazníkovi obvykle více než hodinu. Výjimkou mohou být zákazníci, kteří nemají NT doménu; zde je třeba počítat s o něco větší časovou investicí, která se může výrazně lišit podle počtu PC a poboček. I v těchto případech ale probíhá nastavení jednoduše a jednorázově bez potřeby dalších časových investic do budoucna.

Q: Které informace RHI sbírá?

Informace, které RHI získá pro každou stanici jsou podrobné informace o kontrolerech, discích, vstupních zařízeních, modemech, monitoru, síťovém nastavení, tiskárnách, grafických kartách či volných a obsazených slotech na základní desce počítače.

Q: Které verze OS podporuje RHI?

RHI Client je spustitelný pouze a výhradně na stanicích s OS Windows 95 a vyšším.

Q: Zatěžuje RHI kapacitu počítače, LAN, WAN?

RHI Client má zcela zanedbatelné nároky na procesor a paměť PC, jakož i na síťovou kapacitu.

Q: Co to je Proof of Concept a jakým způsobem je možné jej využít?

Proof of Concept (PoC) umožňuje zákazníkům nasazení RHI na dobu 1-2 měsíce za minimální cenu a bez jakýchkoli dalších závazků.